ןושלב תורגב

יטנמס הדש והמ

תועצמאב וב םירשקתמ תפתושמ וא הבורק תועמשמ ילעב םיגשומ ובש והשלכ םוחת
."יטנמס הדש" אוה םיהז וא םימוד םינכת תועיבמה םילימ
אוה "םיעבצה הדש" .דחא "יטנמס הדש"ל תוכייתשמ יטנמס ףתושמ הנכמ תולעב םילימ
.הזכ יטנמס הדש םייק תופשה תיברמבש חינהל שיו ,םירכומ רתויה תודשה דחא
תצובק ךותמ הלילכמ הלימ תרחבנ ללכ ךרדב ?תודשה לש םהיתומש םיעבקנ דציכ
תילרטינ היהת וז הלימש יוצר .תרתוככ תשמשמ איהו ,ףתושמה הנכמה תולעב םילימה
"דיצ ילכ" :םיישחומ םיצפח לש םייטנמס תודש תומשל תומגוד ןלהל .רשפאה לככ
."הדובע ילכ" "הרובחת ילכ"
"יפויה הדש" "ךוניחה הדש" :םיטשפומ םיגשומ לש םייטנמס תודש לש תומשל תומגוד
."סעכה הדש"
היהת "לוק" הלימה .םייטנמס תודש ינשל תוחפל תוכייש הנייהת תוימסילופ םילימ
."תוריחב" יטנמס הדשל םגו "םילילצ" יטנמס הדשל םג תכייש
לש יטנמסה הדשה תא תקדוב "תירבע הקיטנמסב םיקרפ" : הרפסב ואדנל לחר ר"ד
(1).ארקמב "שבל" לעופה
,לענ ,לברוכמ ,רזא ,רגח ,שבח ,הטע ,הדע :םה הדשה יטירפ
.שבל ,טילה ,סניש
םילדבנ םניאש טעמכ הדשה יטירפש יפ לע ףאש הנקסמל העיגמ איה
םימיוסמ םיטסקטב םתעפוהב ,ןושלה שומישב תאז לכב םילדבנ םה םהיתויועמשמב
רקיעב אב "הדע" ,לשמל ,ךכ .םירחא אלו אקווד םימיוסמ ןושל יפוריצב וא אקווד
לש םתשיבל תא ןייצמ "שבח" .םהשלכ טושיק ירזיבא לש וא םיטישכת לש רשקהב
תא עבוקש הז אוה יריבחתה קלחה ,אשומה .דועו שארה לע םמוקמש שובל יטירפ
(.עבוכה תא שבח ;טישכתה תא הדע=) .הזה הדשה ןמ םיטירפ לש שומישב לדבהה
- ןיירוא-רב :ןג-תמר ,תירבע הקיטנמסב םיקרפ ,(ו"לשת) 'ר ,ואדנל (1)
הטיסרבינוא
.39-32 'מע ,ןליא-רב