ןושלב תורגב

ודבאל ילב טסקט דבעל - םוכיסה לע
םוכיסה תכאלמ לע ;(ודבאל ילב) טסקט דבעל" :םוכיסה לע
דרשמ ,בורח המיסו קולירפ הצינ תאמ 1 'מע תורגב תוניחב יארב
תוינכת חותיפלו ןונכתל ףגאה ,תיגוגדפה תוריכזמה ,ךוניחה
םידומיל
JPEG גוסמ הנומת
2 'מע ,סקט דבעל
3 'מע ,טסקט דבעל
JPEG גוסמ הנומת
4 'מע טסקט דבעל
JPEG גוסמ הנומת
5 'מע טסקט דבעל
JPEG גוסמ הנומת
6 'מע טסקט דבעל
JPEG גוסמ הנומת
7 'מע טסקט דבעל
JPEG גוסמ הנומת
8 'מע טסקט דבעל
JPEG גוסמ הנומת
9 'מע טסקט דבעל
JPEG גוסמ הנומת
10 'מע טסקט דבעל
JPEG גוסמ הנומת
11 'מע טסקט דבעל
JPEG גוסמ הנומת
12 'מע טסקט דבעל
JPEG גוסמ הנומת
13 'מע טסקט דבעל
JPEG גוסמ הנומת
14 'מע טסקט דבעל
JPEG גוסמ הנומת
15 'מע טסקט דבעל
JPEG גוסמ הנומת
16 'מע טסקט דבעל
JPEG גוסמ הנומת
17 'מע טסקט דבעל
JPEG גוסמ הנומת