ןושלב תורגב

ריבחתה תרות
("טפשמה תכלממ") טושפה טפשמה
(ימתס ,רסח ,דוחיי) דחוימ הנבמ ילעב םיטפשמ
םיטפשמ יגוס
בכרומה טפשמה
החואמה טפשמהו ללוכה טפשמה
טרוא לש העבהו ןושל בחרמל רושיקה לע וצחל - הלבט תללמה
URL רושיק
,העבהה חותיפל ךרדכ םייפרג םיגציה -ו"מ עדימ תרגיאל רושיק
רובחשהו הנבהה
URL רושיק
תירבעה ןושלל הימדקאה םעטמ קוסיפה יללכ
URL רושיק