ןושלב תורגב

יזכרמ רגאמ
יזכרמה רגאמה הנבמ
HTML ךמסמ
תורוצה תרות
ריבחתה תרות
הגהה תרות
דוסי יקרפ - הקיטנמס
תואנולימ = היפרגוקיסקלו היגולוקיסקל
העבהו הנבה
הפ-לעב העבהו בתכב העבה
הידמיטלומ תוגצמ
URL רושיק