ןושלב תורגב

םירומ רדח
המרדה תרדסFM23
URL רושיק
FM23היזיוולטה תרדס לע הרומל ךירדמ
PDF - טבורקא ךמסמ
:רנזור לחר ר"ד לש הרמאמ(16 דומעל ךסמה תא לולגל שי)
יכוניח ילככ ידרחה רזגמב העבהו ןושלב תורגב תוניחב
URL רושיק
יתכלממהו יתכלממה ידוסי לעה ס"היבל השדחה םידומילה תינכת
םידומיל תוינכתל ףגאל רושיק - יתד
URL רושיק
אוצמל רשפא !ץלמומ .ץישפיל תללכמ לש םירמאמ רגאמל רושיק
.הרומל הרשעהל ןכו ,התיכב שומישל םיבר םירמוח םש
URL רושיק
םסרפתה ןייטשרוב תור ר"ד תאמ תירבעה ןושלל הימדקאה לע
.תתשרמב 94 'שדחה ןפלואה דה'ב
PDF - טבורקא ךמסמ
דחמ תוירבע םילימ לש תועמשמה תולדלדיה לע בתוכ דירש יסוי
ךדיאמ (דועו 'תממהמ' ומכ) םילימ לש הרידחו (הבוט) אסיג
(אסיג
MS Word םילילמת דבעמ לש ךמסמ
תילארשיה תירבעל סחיב תונוש תועד איבמ גוצרה ירמע
MS Word םילילמת דבעמ לש ךמסמ
לגיסו גרבדלוג הניד ,ינליא הגונ תאמ טפשמב םילימ רדסב ןוידה
המלש
MS Word םילילמת דבעמ לש ךמסמ
.!!!ב"נ עדימ תרגיאמ םירמאמ ופסונ - 2006 רמבונל שדח
םידומיל תוינכתל ףגאל רושיק ריבחתב הרשעה ירמאמ
URL רושיק
עדימ תרגיאמ םירמאמ ופסונ - 2006 רמבונל שדח
רושיק ,םיעמשמהו םילימה רצוא םוחתב הרשעה ירמאמ!!!ב"נ
םידומיל תוינכתל ףגאל
URL רושיק
עדימ תרגיאמ םירמאמ ופסונ - 2006 רמבונל שדח
ףגאל רושיק ,העבההו הנבהה םוחתב הרשעה ירמאמ!!!ב"נ
םידומיל תוינכתל
URL רושיק
- יקסבורטסוא לחר תאמ רמש ימענ לש רמזה יריש לע
MS Word םילילמת דבעמ לש ךמסמ
לש תורפסו תוברת ףסומב הבתכ . תורצבנה תדימ- ןושל יניינע
ןושלה אשונ תא רתיה ןיב השיחממ הבתכה .םירופיכה םוימ ץראה
רשקהב
MS Word םילילמת דבעמ לש ךמסמ
,אישנה לש "תורצבנ"ב ונד ובש עובש ותואב - תורצבנה תדימ
גשומה תא עבטש ,קרב ןרהא ,(לידבהל) רחא אישנמ ודרפנ
תמויס התואב שומיש ךותב "תויתדימ"
URL רושיק
חופיטל תינכתה תרגסמב "ארקנה תנבה חופיט" תומישמל רושיק
רתאב םינובושתו (ןחבמה תומישמו 'ג 'ב 'א תורבוח) תוניירואה
תפש תוניירוא" לע טירפתב ץוחלל שי . םידומיל תוינכתל ףגאה
."םא
URL רושיק
ןייטשרוב - יקסבורטסוא לחר תאמ "קודקדו ןוצל" רמאמה
,17 ו 16 הללכמב ,ןרמז יתיא רפס ,(ה"סשת) תכרוע ,'ר
457 דע 437 'מע ,ןילי דוד ש"ע ךוניחל הללכמה
MS Word םילילמת דבעמ לש ךמסמ
:םינותיעה תא ליכמ רתאה .ימואלה םירפסה תיב לש רתאל רושיק
דועו ןונבלה ,תלצבח ,הריפצה
URL רושיק
םוי ןויליגב עיפוה - הרובדה ןושלה לע ץראה ןותיעב רמאמ
ד"סשת תואמצעה
MS Word םילילמת דבעמ לש ךמסמ
תואמצעה םוי ןויליג - תירבעב הבקנו רכז לע ץראהב רמאמ
ד"סשת
MS Word םילילמת דבעמ לש ךמסמ
לואשת יכרד תרבוח
MS Word םילילמת דבעמ לש ךמסמ
רינ לאפר ר"ד / תישומיש תונשלבב םיגשומ
HTML ךמסמ
"םילובכ םיפוריצ" אשונב הרשעה רמוח
HTML ךמסמ
טנלמע רתאב הרומל תרגיא ךותמ םינוש הרשעה ירמוח
URL רושיק
ץראה ןותיעב רחש ןב הניר לש רמאמ - תוברתו ןושל
URL רושיק
םידלי לש ירופיסה רשוכה לע ןנחלא-דלפ תירונ ר"ד לש הרמאמ
MS Word םילילמת דבעמ לש ךמסמ
םיובנריב החונמ 'פורפ תאמ ,ןויד תצובק ,ןווקמ םורופ לע רמאמ
MS Word םילילמת דבעמ לש ךמסמ
טנרטניא ןטפקב רמאמ - קט-יהה תפש
URL רושיק
ב"סשת תואמצעה םוי ,'ץראה' לש דחוימ ףסומ תירבעה בצמ
URL רושיק
הרובדה ןושלה לע דיבר תירוד ר"ד לש הרמאמ
MS Word םילילמת דבעמ לש ךמסמ
יקסני'צלוטו דיבר תאמ תינושל תוניירוא לע תילגנאב רמאמ
MS Word םילילמת דבעמ לש ךמסמ
דיבר תירוד ר"ד תאמ חיש תדמע לע תילגנאב רמאמ
MS Word םילילמת דבעמ לש ךמסמ
'תיחלצוי אל' רחש ןב הניר :ץראהב רמאמ
URL רושיק
תימי תורפס לש םוגרדתה לע - ןזור ךורב :ץראהב רמאמ
תירבעל
URL רושיק
םיפוריצ תריבשב עפושמה ץראה ןותיעב רמאמ
URL רושיק
םיפוריצ תריבשב עפושמ רמאמה .ץראה ןותיעב הרשעה רמאמ
MS Word םילילמת דבעמ לש ךמסמ
טנושלב א ןולאש
MS Power Point לש תגצמ
.םינפ ןוילג ךותב '?האונש הפש תירבעה' רחש ןב הנר לש רמאמ
תרתוכה לע ץוחלל שי
URL רושיק
שידג תינור /ריבחת תארוהב תועמשמ וד
URL רושיק
ינועיט טסקטל הבוגת תביתכ
MS Word םילילמת דבעמ לש ךמסמ
םידומיל תוינכתל ףגאה - עדימ תורגא ךותמ הרשעה
URL רושיק
קולירפ הצינ /תומימעל תופיקש ןיב :ןותיעה ירמאמ תורתוכ
URL רושיק
םוסרפה .ןייטשרוב תור ר"ד תאמ - ריבחת תארוהב תויגוס.
התובידאב - טנושלב
MS Word םילילמת דבעמ לש ךמסמ
קינ'צומ .מ- גנלסה ןושלב ראותה תומש לש םתרוצת יכרד
תנבל רהוז תאמ רגסה לש וחוכ לע
ודבאל ילב טסקט דבעל - םוכיסה לע
תי תמויסב ןפוא ירואית
םינווחמ לע רמאמ
לטנזור קיבור לש םינוש םירמאמ
יקסבורטסוא לחר תאמ רמאמ - ריבחת רפסכ סילא ירפס
MS Word םילילמת דבעמ לש ךמסמ
תאמ היתונורסחו היתונורתי המו יהמ הלבט - טניירוא רתא ךותמ
זפרה הרובדו ןמרבליז הילד
MS Word םילילמת דבעמ לש ךמסמ
לארשי לוק לש 'ב תשרב תירבע לש עגר
URL רושיק
רוק םולשבא לש ותניפ - ילולימ ןפואב
URL רושיק
םירמאמ ,תויקודקד תועפות ;היצנדרוקנוק רתאב .ך"נתה רתא
דועו
URL רושיק
דמלמ הנאירא תאמ - 'םישל' לעופה םשב ןיקת אל שומיש לע
MS Word םילילמת דבעמ לש ךמסמ
33 ןוילג 'םינפ' .דלוצרוש הרוא 'פורפ ,רודה ינפכ ןושלה ינפ
URL רושיק
- רובחשהו הנבהה ,העבהה חותיפל ךרדכ םייפרג םיגציה
תוינכתל ףגאל רושיק) ו"מ עדימ תרגיא ךותמ ,רנזור לחר
(םידומיל
URL רושיק
"ולש ריאמ לש הבתכמ עטק - "םידרו רז
קוינק םרוי תאמ ץראב תירבעה בצמ לע
םישדח םילוע רובע םירמוח
ןמרשיפ היח תאמ רקחמ - ונימי תב תירבעב תילגנא תופקתשה
PDF - טבורקא ךמסמ