ןושלב תורגב

רינ לאפר ר"ד / תישומיש תונשלבב םיגשומ

רינ לאפר ר"ד תאמ תישומיש תונשלבב םיגשומ :ךותמ
ט"לשת ,םילשורי םירגובמ ךוניחל הקלחמה תוברתהו ךוניחה דרשמ תאצוה

ןבומהו עמשמה :רשקהה
תינולימה תועמשמה .1
הניא הלמ לש "הרכה" וא "העידי" יכ ןוכנ לא עדוי ןושלה תארוהב קסועה הרומ לכ
איהש וילע המודו ,ינושל ףצר ךותב תמיוסמ הלמב לקתנ םדאש שי .לקנב תינקנ
תאז לכבו :ינולימה העמשמ לע דמע ףאו ןכ-ינפל הב לקתנ רבכש םושמ ,ול תרכומ
תקיודמה התועמשמ םלוא ,הלמה תא ריכמ ינא") שממ לש הנבה התוא ןיבמ אוה ןיא
,רוכזל יוארה ןמ וז העפותל הביסה תא ןיבהל ידכ .("יל הרורב הניא יינפלש טפשמב
:תיעמשמ-דח הנווכה ןיא ,ינולימ ףוריצ לש וא הלמ לש "תועמשמ" לע םירבדמשכ יכ
שיו ,("יניערגה" עמשמה רמולכ) ןולימב המושרה תועמשמה לא םינווכתמש שי
וא "ירשקהה ןבומה") יפיצפס רשקה ךותב הלמל שיש תועמשמה לא םינווכתמש
לכב חרכהב תוהז וללה תויועמשמה יתש ןיאש ,איה העודי הדבוע .("ילאוטסקטנוקה"
.הרקמ
איה .דבלב הטשפהבש םויק אלא תמייק הניא תינולימה תועמשמה יכ ,ןועטל רשפא
םימייקה ולא ןה) םיירשפאה םיירשקהה םינבומה לכ לש הללכה תועצמאב תקפומ
םיכרעב רבודמשכ רקיעב ,םיבר םירקמב .(ילאיצנטופ םויק םימייקה ולא ןהו ,לעופב
איה הלמה רמולכ .תויועמשמ המכו המכ תחא הלמל יכ אצמנ ,םיחיכש םיינולימ
) תחא המיטנמסמ רתוי שי תומסקלה ןמ תוברל :ךכ וז העפות חסנל רשפא .תימסילופ
.(הלמה לש תיסיסבה תועמשמה תדיחי = המיטנמס ;ינולימ ךרעכ הלמה = המסקל
םידבועש דסומב םוקמ ,הכשל' .א - תומיטנמס יתש תוחפל שי "דרשמ" הלמל :המגודל
רמולכ ,עמשמה .'(ןוירטסינימ) רש דמוע השארבש תיתלשממ הקלחמ' .ב ;'םידיקפ וב
םלוא ,תומיטנמיסה יתש תא אופא לילכת ,"דרשמ" המסקלה לש תינולימה תועמשמה
ונא ןיא ללכ ךרדב .ןהיתשמ ת ח א ב בתוכה וא רבודה רחוב םיוסמ רשקה ךותב
טסקטב רבודמ םא אלא) ת נ ו ו כ מ תועמשמ-וד תמייק ןותנ רשקה ךותבש םיאצומ
יכ ,רמול לכונ .(רבחמה לש ותנווכ תא תועמשמ-ודה תתרשמ ובש ,יטמולפיד וא יריש
1} ן ב ו מ ה וליאו ,תמיוסמ המסקלל שיש תומיטנמיס לש לאיצנטופ אוה ע מ ש מ ה
.יפיצפס רשקה ךותב עמשמה לש םישומימה דחא אוה הלש {
הז היהיו ,ןולימ םוש .רסחב הקול םלועל ,ןולימב המושר איהש יפכ ,תועמשמה תרדגה
המסקלל שיש תועמשמה ינוג לכ תא איבהל לגוסמ וניא ,םינולימבש ףיקמהו טרופמה
ןכתיי .בתכה יבג לע םימייקה םירשקהה לכב וליפא וא ,םיירשפאה הירשקה לכב
"הקירוטרה לש היפוסוליפה" ורפסב ןעטשכ סדרא'ציר לע העיפשהש איה וז הדבועש
חוסינבו) רשקהה ךותב תאלממ איהש יטנמיסה ללכב תאטבתמ הלמ לש התועמשמ יכ
אוה םיוסמ רשקה ךותמ הלמ םיאיצומשכ רצונה "יטנמיסה ללחה" - תצקמב הנוש
תועמשמה) עמשמה גשומ לש טלחומ לוטיב עמתשמ סדרא'ציר לש ותשיגמ .(הלש ןבומה
ךכב .תועמשמה לש תינוציק (תיטסיביטאלר) תיסחי הסיפת תגציימ איה ;(תינולימה
המכסה לש תמיוסמ הדימ תמייקש ,ךכמ םלעתהל ןיא ירהש .המזגה םושמ יאדווב שי
ותשיג םלוא .תומסקלל שיש ת י ל א י צ נ ט ו פ ה תועמשמה יבגל ןושלה ירבוד ןיב
ללש לע הלמ ריכהל רשפא יא :הנממ םלעתהל ןיאש הדבוע השיגדמ סדרא'ציר לש
,ומצע הרומה הז הרקמב אוה "ןולימה" םא םג) דבלב ןולימב הצצה ךותמ הינבומ
ןייטשנגיו ףוסוליפה לש ותעד תא לבקנ םא .(הלמה לש העמשמ תא וידימלתל הרומה
הלמ ריכהל ידכ יכ ,עובקל לכונ ירה ,הב שומישה ךרד איה הלמ לש התועמשמ יכ
ונייה ,רשפאה לככ לודג םירשקה רפסמב הב שומישה לע דומעל שי ,שממ לש הרכה
.רשפאה לככ הלש םיבר ם י נ ב ו מ ב לקתהל
לש םיינולימה םיעמשמה דחא וב שממתמש םושמ קר אל הלודג רשקהה לש ותובישח
לש תונוש תויצאירו רדגב םהש תועמשמ ינוג הלמל קינעהל יושע רשקהה ,המסקלה
'א לש זכורמה ןולימב : ד ו ס י המסקלה תא המגודל לוטינ .המיטנמיסה התוא
,ןובשחב חקינ םא םג .םיעמשמ הרשעמ תוחפ אל הלמה לש הדיצל םיעיפומ ןשוש-ןבא
' :ןוגכ) השדחה תירבעה לש ינוניבה דבורב דוע םישמשמ םניא םיעמשמה ןמ המכש
,תימסילופ המסקל ונינפל ןידע ('רפס ,רוביח' ,'תוריפסה ןמ תחאל יוניכ
הנבומ והמ טילחהל ונאובב רשקהה לע ךמתסהל ונילע היהי ךכ םושמ ,תיעמשמ-בר
םיעמשמה לע ףסונ םלוא .רחא וא הז ינושל ףצרב ד ו ס י הלמה לש יפיצפסה
העיפומ איה רשאכ דחוימב ,םיפסונ םינבומב דקפתל הלמה היושע ןולימב םימושרה
ןולימב םיניוצמה םיעמשמה ןיב ."דוסי ןיא ךירבדל" :יוטיבב ןוגכ ,םימיוסמ םיפוריצב
עמשמה) הזה רשקהב ד ו ס י לש ןבומל קוידב המיאתמה המיטנמס אצמנ אל ל"נה
ןבומב הלמה תשמשמ ונינפלש הרקמב .('ןיינבה תיתחת ,סיסב' אוה רתויב בורקה
רשקהה ךותמ קר דומעל לכונ ךכ לעו ,(יגול סיסב <-- יסיפ סיסב) ירופאטמ
לש הנבומ לע ונדימעהל ידכ ("טסקטנוקורקימ") םצמוצמ רשקהב יד םיתעל .יפיצפסה
שמשמ ל פ נ לעופה יכ הארנ ,םיאבה םייוטיבה ינש תא ןחבנ םא .םיוסמ ףצרב הלמ
ןושארה הרקמב ."הלפנ הטלחהה" - "הלפנ העצהה" :שממ תודגונמ תויועמשמב םהב
הרקמב .הטלחהה תלבק לע רבודמ ינשה הרקמב וליאו ,העצהה תלבק-יא לע רבודמ
הלולע הז גוסמ תינוציק הינתה .לעופה לש ותועמשמ תא יריבחתה אשונה עבוק הז
תרחא המגוד . ל פ נ לעופה לש ינולימה ועמשמ תא ןניש רשא ,דימלתה תא לבלבל
קר םילגתמ םהמ םיברו ,םיבר תועמשמ-ינוגו תויועמשמ וז הלמל ; ך ר ד הלמה איה
.המודכו 'הרות' ,'הריצי' ומכ םילמ יבגל ןידה אוה .רשקהה תקידב ידכ ךות
הכ םה הלא םיעמשמ .רובידה ןושלב םיבר םיעמשמ ,עודיכ ,שי ך ל ה לעופל
םיעמשמה ןמ קלח) ןולימבש תומיטנמיסה ןיב םלוכ תא לולכל השקש דע ,םינווגמ
םתוא ומשרי אלש םיאנולימ ילוא ואצמיי ןכלו ,"םיינקת-תת"כ םיבשחנ וללה
הזה דיקפה לע .(תמ) ךלה שיאה ,ךלוה ףסכה ,ךלוה קסעה :המגודל ,(םהינולימב
לכ תא ריכהל תורשפא לכ ןיא .{2} ךלוה בלח ילב הפק םג ,ול ךלוה אקווד ,תכלל
םינוש םירשקהב וב תרזוח תולקתיה ךותמ אלא הזה לעופה לש תויועמשמה ללש
תינתומ "המסקלה תרכה" יכ ,הדבועה תטלוב הז הרקמב .תונוש תויצאקולוקבו
ילולימה יוטיבה תמאתהב אטבתמה רשוכה איה וז תורישכ ;"תיביטאקינומוק תורישכ"ב
דיוצמהו "ךלה" לעופה תא ריכמה ,ןושלה רבוד .רבודה ןותנ ובש (רטסיגר) בלשמל
.ילאמרופ בלשמב "ול ךלוה" יוטיבב ,לשמל ,שמתשי אל ,תיביטאקינומוק תורישכב
לש ןדיצב רובידה ןמ וא תורפסה ןמ תואבומ ונא םיאצומ םינולימה ןמ המכב
לש םשומימ ךרד תא םיגדהל םיאבה רשקה יעטק םה הלאכ תואבומ .תומיטנמיסה
ךא ,ןולימל קקדזמל עויס םושמ שי הלא תואבומב .םיינייפוא םירשקהב םיעמשמה
לכ תא ופקשי רשא ,תואבומ לש לודג הכ רפסמ איבהל יאנולימה ידיב ןיאש רורב
ןייעמל קפסל תואבומה לש ןחוכב ןיא - ןכ לע רתי .עמשמה לש םיירשפאה םישומימה
ןהש םיבלשמה ןיבל המסקלה לש תונושה תויועמשמה ןיבש רשקה יבגל האלמ הכרדה
.םהב תושמשמ

עמשמה לש ירשקהה שומימה .2
רבודמ םא .םינוש םיגוסמ תומסקל יבגל הנוש םרועיש ןבומהו עמשמה ןיבש םילדבהה
.ןבומהו עמשמה ןיב לודג לדבה ןיאש אצמנ ,םיינכט וא םייעדמ םיחנומב
םניאש תועמשמ-ינוג תומיטנמסל קינעהל יושע רשקההש ,חינהל ןיא הלאכ םירקמב
הרורב תועמשמ "שרוש" הלמל :המגודל .םילמה לש (םיינולימה) ןהיעמשמב םיללכנ
ןיא ,ןניקסע הז בלשמבש ,שארמ ונל עודי םא .יטאמיתמה חונימה לש בלשמב תרדגומו
רבדה המוד .הלמה לש הנבומ תא עובקל ידכ יפיצפס ילולימ רשקהל םיקוקז ונא
תינכט תועמשמ "שרוש" הלמל היהת הזכ הרקמב .םייניש תאופר וניינעש בלשמ יבגל
לש ירופטמ לוגלג תועצמאב תינכטה תועמשמה הרצונ םירקמה ינשב) תרדגומו הרורב
תפסונ תירופאטמ תוחתפתה ;"המדאב אצמנה חמצה קלח" אוהש ,ירוקמה עמשמה
עמשמהש םילמ יבגל בצמה הנוש .(יקודקד חנומכ "שרוש" הלמב שומישב ונא םיאצומ
תויולת ןכלו ,רדגומו רורב עמשמ ןיא הלאכ םילמל .(vague) "םומע" ןהלש
הלאכ םירקמב .תודקפתמ ןה ובש יפיצפסה רשקהב תערכמ הרוצב ןהלש תויועמשמה
ןיא רשקהה ידעלבו ,דאמ תיללכ וא תמצמוצמ איה עמשמה לש תיניערגה תועמשמה
תרסח טעמכ איה "ןויווש" הלמה :המגודל ,םילמה לש ןנבומ תא שחנל תורשפא טעמכ
ןוגכ םיגשומ תונייצמה םילמ יבגל ןידה אוה .הנבומ תא רידגמה רשקהה אלל תועמשמ
תומסקל לש ןתומימע .המודכו , ה ב ה א , י מ מ ע , ת מ א , ה י ט ר ק ו מ ד
ו מ ב תומימעה הכורכ ןכלו תושמשמ ןה הבש תמיוסמה הפשב םצעב היולת הניא הלא
הל הליבקמה הלמה ומכ הדימ התואב התואב המומע איה ן ו י ו ו ש הלמה . ג ש
.(e'galite') תיתפרצה ןושלב וא (equality) תילגנאה ןושלב
הביבס"ל ונייה ילולימה רשקהל ונווכתה ,םתס "רשקה" לע ונרבידשכ ןאכ דע
- רחא גוס םג םייק רשקה לש הז גוס דצב םלוא ,הלמה הנותנ הבש "תינושלה
רשקהה םע ההז וניא הז רשקה .םירבדה םירמאנ הבש ,היצאוטיסה וא ,הביסנה
.אקווד ןושלה םוחתב םינותנ םניא הביסנה תא םירידגמה םינויפאהש םושמ ,ילולימה
ההז הניאש ,תדחוימ תועמשמ ךכל שי "תרמצ תוצובק" לע רבדמ טרופס ןשרפ רשאכ
עיצמ יידילאה יטירבה ןשלבה .רחא יתביסנ רשקהב הז יוטיב לש ותועמשמ םע חרכהב
.יתביסנה רשקהה ,טסקטנוק ןיבל ילולימה רשקהה אוה ,טסקט-וק ןיב אופא ןיחבהל
וליאו .ילולימה רשקהה תא םג אליממ יתביסנה רשקהה עבוק םיבר םירקמב ןכא
םא .עבמה (בתכנ וא) עמשומ ובש יתביסנה רשקהה לע זמרל יושע ילולימה רשקהה
רצומ" :(םירשקה-ורקימ לאכ ןהילא סחייתהל רשפא) תויצקולוקה יתשב ןנובתנ
.ןהמ תחא לכב הנוש ת ו כ י א הלמה לש הנבומ יכ ,אצמנ ,"רצומה תוכיא"ו "תוכיא
,תירחסמ תמוסרפ םניינעש םייתביסנ םירשקהב קרו ךא עיפומ "תוכיא רצומ" ףוריצה
ירהש ,בלשמה לע - ונייה ,יתביסנה רשקהה לע ילולימה רשקהה דיעמ הז הרקמב
תמוסרפה בלשמב .םימוד םינויפא ילעב םייתביסנ םירשקה לש ףסוא אוה בלשמה
םע דחא הנקב הלוע וניא הז עמשמש רורב .'הלועמ ביט' העמשמ ת ו כ י א הלמה
בלשמב הלמה לש עמשמש יאדוול בורק) ילארטינ אוהש ("ליגרה" וא) ירוקמה עמשמה
לעופל .(quality תיזעולה הלמה ןמ תועמשמ-תליאש רדגב אוה תירחסמה תמוסרפה
תירבעב הגוהנ 'ןיע ףועפע' לש תיארקמה תועמשמה :תוירקיע תויועמשמ יתש ץ ר ק
'הרוצ רצי' לש ןבומב ץ ר ק יכ ונא םיאצומ תאז תמועל םיבלשמה לכב השדחה
,('םייוסמ רמוחמ ץרוק ינולפ' לובכה ףוריצה ןמ םלעתנ םא) רחא בלשמב קר לבוקמ
םג .("םילוגיע ונממ םיצרוקו קצבה תא םידדרמ") םייראנילוקה םימשרמה בלשמ אוה
.יתביסנהו ילולימה רשקהה ןיב הלבקה תמייק הז הרקמב
התע קסוע ינא" :ול רמואו ורבח לא הנופ ינולפ .אבה הרקמה אוה רתוי ךבוסמ
השולש תלעב איהש "הארוה" הלמה תצבושמ הז טפשמב ."סחיה-תולימ תארוהב
תאצוי וז הלמ ןיא ןותנה רשקהה ךותב ;(הדוקפ ,תועמשמ ,דומיל) תוחפל םיעמשמ
- הארוה ,דומיל - הארוה :הז רשקהב "םיליבק" םה םינבומ ינש) תועמשמ-וד ללכמ
סחיה תולימ תא דמלמ רבודהש ךכל הנווכה םא ,רורב אל טפשמה ךותמ .(תועמשמ
רשקהב עייתסהל ןעמנה יושע הז הרקמב ,ןהיעמשמ תא אוה רקוח אמש וא ,וידימלתל
םגש ןכתיי םלוא .הרומ וניא וא ןושל רקוח אוה רבודה םא לשמל ,יפיצפסה יתביסנה
הלאשל הבושתכ רמאנ טפשמה םא ,המגודל :המולעתל אלמ ןורתפ קפסי אל הז רשקה
ןפואב סחיה תולמ תיינקהל הנווכהש ןכתיי ,"?ךתתיכב וישכע דמלמ התא המ" :
.סחיה תולמ לש ן ת ו ע מ ש מ ב קוסיעל ותנווכש םג ןכתיי ךא ,יללכ
עמשמה ןיבש הנחבהה דחוימב הבושח תפסונ הפשכ תירבעה ןושלה תא דמולה דימלתל
יביטיאוטניא חרואב ריבעהל הטונ דימלתה .םיינולימ םיפוריצ לשו םילמ לש ןבומהו
היעבב לקתנ אוה ךכב .הרטמה ןושל לא ולש םאה ןושלמ תמיוסמ הלמ לש היעמשמ תא
תונושל ןיב םסיפרומוזיא רדעה ללגב .ןבומב המאתה-יאו עמשמב המאתה-יא :הלופכ
ןושלבש הלמל הליבקמ הרואכל איהש תירבע הלמ יכ הרהמ דע דמולל ררבתמ תונוש
ךכל ףסונ .ול תרכומה הלמה הסכמ ותואש "יטנמיס חטש" ותוא הסכמ הניא ,ולש םאה
ר ג ס מ הלמה .תופשה יתשבש םילמה לש םינבומל עמשמה ןיב המאתה חרכהב םג ןיא
ירופאטמה שומישה םלוא ;frame תילגנאה הלמה לש המוגרת הרואכל איה ,לשמל , ת
ול ןיא ,"ןוחטיבה ביצקת לע םינוידה תרגסמב התלע הלאשה" :רשקהה ךותב הלמב
ןיא הז הרקמבש ,אוה רבד לש ושוריפ .תילגנאה ןושלבש frame הלמב ליבקמ שומיש
אוה רתוי דוע ךבוסמ .תופשה יתשב ךרדה התואב הלמה עמשמ תא שממל תורשפא
; ה פ צ ר תירבעה הלמה לש וז ןיבל floor תילגנאה הלמה תועמשמ ןיבש סחיה
רתוי םצמוצמ השדחה תירבעב םלוא ,ףתושמ יטנמיס חטש םילמה יתש לש ןהיעמשמל
םג שי תילגנאה למל ירהש ,{3} תילגנאה הלמה לש הזמ "הפצר" לש תועמשמה חטש
אצמנ ,floor -לו הפצרל תפתושמה המיטנמסה תא לוטינ םא םג .'המוק' לש עמשמה
floor }4 יוטיבב ,תירבעב הליבקמול ןיאש ,יאטמוידיא שומיש שי תילגנאה הלמלש
ןתינ וניא הז יוטיב .(תיאקירמאה תילגנאב רקיעב שמשמ יוטיבה) {to take the
.ה פ צ ר הלמה תועצמאב תירבעל םוגרתל אופא
ילוא המדנש יפכמ רתוי תבכרומ המישמ איה ןושלה לש םילמה רצוא תיינקהש וניאר
) תינולימה תועמשמה תרכהב קר אל הנתומ השדח הלמ לש דומיל .ןושאר טבמב
תועצמאב הינבומ לש רשפאה לככ לודג םגדמ תרכהב םג אלא ,הלש (עמשמה
וא תוימסילופ םילמש ,דחוימב יוצר .םינוגמו םיבר םירשקהב הלמב תרזוח תולקתיה
תא םינפיש דע בושו בוש ןהב לקתיי דימלתהש ךכ םידומילה רמוחב הנצבושת תוסומע
.רתויב םיחיכשה הינבומ תוא הלש תועמשמה ינוג

םילמ לש ישוגירה סמועה .י
שגר תועיבמה םילמ .1
הל שי .םדאל םדאמ עדימו םינכת תרבעהל קר תשמשמ הניא ןושלהש ,הדבועה העודי
,בתוכה וא רבודה לש ויתושגר תא עיבהל אוה םהבש םיבושחה דחאו ,םיפסונ םידיקפת
היצקנופה ןיב ,ןבומכ ,ןיחבהל שי .ארוקה וא ןיזאמה לצא םימיוסמ תושגר ררועל וא
תרחא וא וז הלמש ישוגירה סמועה ןיבל ולוכ עבמה לש ('תיביטומאה') תישוגירה
קלח ;דבלב םיילאנויצר םיעינמ ידי-לע ,עודיכ ,םינומ םניא םדא ינב .וב תנייטצמ
רושימב תורושק ,וילולימ ןכ םא ןיבו םישעמב תוכורכ ןה םא ןיב ,וניתובוגתמ רכינ
תופקשמ - תויטאמתמה-תויתוכאלמה תונושלל דוגינב - תויעבטה תונושלה .ישוגירה
תודוסילש ,ךכ לע אופא אלפתהל ןיא .הרבחה לש המלוע תאו םדאה לש ומלוע תא
.תיעבט ןושל לכ לש םיעמשמהו םילמה רצואב דבכנ גוציי שי םיישוגירה
.םיוסמ שגר עיבהל אוה ידעלבהו דיחיה ןדיקפת רשא ,םילמה ןה תיסחי תוטעמ םנמא
) תובורק םיתעל .דדיה ,חאה ,יובא ,ההא ,יוה :ןוגכ ,האירקה תולמ תוכייש הז גוסל
ללכ םהל ןיאש תולוק תועצמאב םינוש תושגר םיעיבמ ונא (םירקמה תיברמב ילואו
ואא ,רררב ,ףוא ,יא ןוגכ "םילמ" תקזחב םניאו "ודסמתמה" אלש םושמ ,ןולימב גוציי
לבקמ אוהש ,תאזכ הדימב רוגש השענ וללה תולוקה ןמ דחאש ,םירקמ שי .הברה דועו
.םינולימל רודחלו הלמל ךפהיהל וייוכיס םילודג זאו ,(לשמל ,תורפסב) בתכב יוטיב
יכ ,ןוכנ-לא עדוי תונוש תונושלבש 'שגרה תולוק'ו האירקה תולמ לצא יוצמה לכ
תולוק ןושל לכל - רמולכ) םיילאסרבינוא םניאו תוברת-ילובכ םה הלא םייוטיב
האירקה תולמ ןיב םיוסמ ןוימד אוצמל ילוא רשפא .(םינוש תושגר תעבהל הלשמ
םילוע רבד לש ורקיעב םלוא ,תונוש תופש ירבוד יפבש ,לשמל ,באכ תועיבמה
ןושל דמול םדאש ,העפותה ונל תרכומ ,ןכ-לע -רתי .םימודה םידדצה לע םילדבהה
.ולש םאה-ןושלל ןיידע םיכייש ולש שגרה ייוטיב םלוא ,הב רבדל לגוסמ ףאו השדח
םהבש םירקמב .הלא םייוטיבל שיש ימיטניאהו ישיאה ןפואב ילוא הצוענ ךכל הביסה
םורגל רבדה לולע ,תונוש תופשב םינוש תושגר אטבמ (םיאגה תצובק וא) הגה ותוא
.תרושקתב תולקת
םידחימ תולוקבו האירק תולמב ,ןבומכ ,תאטבתמ הניא ןושלה לש תישוגירה היצקנופה
וירבדל קינעהלו ,דחוימ ישוגיר ןכותב ןייטצמ וניאש ,עבמ רמול לגוסמ םדא .דבלב
ןוט תועצמאב וא םיידיו םינפ תועונת ןוגכ ,םיינושל-ץוח םיעצמאב תישוגיר תועמשמ
לש האירקב ןמאתהל אוה םינקחש לע ביבחה ליגרת .תונוש תונגנהו דחוימ רוביד
וא לעוג ,דחפ ,םומעש ,הבהא ,סעכ ןוגכ םינוש תושגר עיביש הרוצב םיוסמ טפשמ
ללכ ךרדב .ןרודיסו םילמה תניחבמ טפשמה חסונ תא תונשל ילבמ הז לכו ,החמש
קינעה הז הרקמב ,וילא ריבעהל רבודה שקיבש שגרה תא טולקל ןיזאמה חילצמ
םג םידמוע םיליבקמ םיעצמא .םיילולימ ץוח םיעצמאב עבמל ישוגירה ןווגה תא רבודה
,תודחוימ סופד תויתואב ,האירק ינמיסב םישמתשמ םה .סיפדמה וא בתוכה לש ותושרל
ישגר ןווג םהירבדל קינעהל ידכ ,םירחא םייפארגופיט םיעצמאבו תויתוא רוזיפב
.ארוקה לצא תושגר ררועל ידכ וא םיוסמ
תישוגירה תועמשמהו תילאיצנרפרה תועמשמה .2
תועמשמה תא הגרדהב תודבאמ תודחא םילמש ,העפותה תמייק ןושל לכב
תולמל המודב) אדירג שגר תועיבמה םילמל השעמל תוכפוה ןהו ,ןהלש תילאיצנרפרה
וא וז הביסמ ישגר סמוע "תגפוס" יהשלכ הלמ רשאכ ,שחרתמ הזכ ךילהת .(האירקה
ירקיעה הנכותל הזה סמועה ךפוה ןמזה ךשמבו ,(ןלהל ולה תוביסב ןודנ דוע) תרחא
הלאכ םיכילהת .ירוקמה יטנרפרה עמשמה תא ךלוהו קחוד אוהש ךות ,הלמה לש
איהשכ , ם ו צ ע הלמהש ,לשמל ,הרק ךכ .תרבודמה ןושלל רקיעב םיינייפוא
העפותמ תולעפתה לש שגר תובורק םיתעל רובידב תאטבמ ,יאמצע עבמכ תדקפתמ
יארקמה העמשמ תא ןיטולחל תינרדומה תירבעב הדביא ל ז א ז ע ל הלמה .תמיוסמ
,אופא עובקל רשפא .תונלבס רסוח וא לוכסת ,זגור ןויצל תשמשמ איהו ,ירוקמה
רוזחל יוארה ןמ .הלמה לש הנכות לע ןיטולחל ישוגירה דוסיה טלתשה הז הרקמבש
םיעבמכ תושמשמ ןה רשאכ ,האירק-תולמכ םילמה תודקפתמ ולא םירקמב יכ ,שיגדהלו
קלחכ תושמשמ ןה רשאכ ,תירוקמה ןתועמשמב דקפתל תויושע ןה םלוא ;םייאמצע
.(ינוימד=) "יטסטנפ רופיס" ,"םוצע לדגמ" :םיינמש םיפוריצמ
.ילאיצנרפרה ןעמשמ לע ףסונה ישוגיר סמוע שי ןושלב תושמשמה םילמה ןמ תוברל
תמייק יכ םא ,םתס "היצטונוק" םג םיתעל) ,תישוגיר היצאטונוק" םשב הנוכמ הז סמוע
םיכרדהמ תחא .(אקווד ישוגירה סמועב תאטבתמ הניאש תיטנמיס היצאטונוק םג
תובורק םיתעל .תפדרנ הלמל התוא תוושהל איה הלמ לש ישוגירה סמועה יוליגל
תויצאטונוקב וזמ וז תונוש תילאיצנרפרה הניחבהמ תופדרנ םילמ יתש יכ ,אצמנ
ימדקה קלחה' - טנרפרה ותוא ףוצרפו םינפ םילמה יתשל - המגודל ;ןהלש תוישוגירה
ןושלב רקיעב ,ילילש ישוגיר סמוע המ םושמ ףסונ ףוצרפ הלמל םלוא ,'שארה לש
רובידב הרמהל תונתינ ןניא ,הרואכל תופדרנ ןהש תורמל ,הלאכ םילמ יתש .רובידה
קפתסמ וניאש ,ןושלה הרומ .(דבלב םימיוסמ םירשקהב אלא) אוהש רשקה לכב יממעה
ותעד ןתיש ול יואר ,וידימלתל םילמה רצוא לש (תיביספ) תיביטפצר העידי תיינקהב
הרקמב ,בגא) םיהלא וידימלת לש םבל תמושת תא הנפיו הז גוסמ םילדבה לע
התרוצ םינפ הלמהש ןוויכמ :םילמה יתשבש שומישב ףסונ טלוב לדבה שי ונינפלש
תא הזכ הרקמב םיפידעמ ןכלו ,םינפ לש יוביר ןויצל הב שמתשהל השק ירה ,יוביר
פ ראותה םש תריזג יבגל ןידה אוה ."םיפוצרפה ףלא לעב םסוקה" :םיפוצרפ הרוצה
.( ם י נ פ אוה סיסבהשכ תירשפא הניאש , י פ ו צ ר
דועב יכ ,הלעמ ם י ל מ ע - ם י ל ע ו פ םיפדרנה םצעה תומש ינש ןיב האוושה
הוושה) דחוימ ישוגיר סמוע שי םילמע הלמל ירה ,תילארטיינ איה הנושארה הלמהש
היצאטונוק ךכל שי "םילמע" לע םירבדמשכ .("םילמעה ינומה" - "םילעופה רוביצ"
םינכומה תידמעמ העדות ילעב םילעופב רבודמש ,שיגדהל איה הנווכה ;תיוביח
לארשיב ינוציקה לאמשה תוגלפמש ,ךכ לע אופא אלפתהל ןיא .םהיתויוכז לע קבאיהל
םילדבה .ןהיגיהנמ ימואנבו םהיתואמסיסב ם י ל מ ע הלמב שמתשהל תופידעמ
השקתי ,ןושלב בטיה טלוש וניאש ימו רתויב םיקד םיתעל םה הז גוסמ םייביטאטונוק
.םהב ןיחבהל
ישוגירה סמועבש םילדבהה תא םיגדה ,לסאר דנרטרב ,עדונה יטירבה ףוסוליפה
הטונ אוה ,ומצע לע רבדמ םדא רשאכ ,ןושאר ףוגב :"תיקודקד הייטנ" תועצמאב
,רחא םדא לא רבדמ אוהשכ - ינש ףוגב ;תויבויח תויצאטונוק תולעב םילמב שמתשהל
הומכ ישילש ףוגב תואטבתה וליאו ;רתוי וא תוחפ תוילארטיינ םילמ ףידעמ אוה
התא ,בידנ ינא" :ילילש סמוע תולעב םילמ םדאה ול רחוב זאו ,תוליכר תרימאכ
"...ןטפטפ אוה ,החישב הברמ התא ,החיש בהוא ינא ;ןזבזב אוה ,ןרזפ
שי ."ובאט" היורקה העפותב אצמנ םילמ לע לטומה ישוגירה סמועל ינוציק יוטיב
לח יכ דע ,הקזח הכ המצוע לעב אוה תמיוסמ הלמ לא רשקתמה ישוגירה סמועהש
יוטיבב וא הלמב שומישה .ןושלבש םיבלשמה בורב וז הלמב שומישה לע יתרבח רוסיא
;רדשה טלוק לצא תוקזח תוישוגיר תובוגת םורגל לולע יתרבח ובאט ימעטמ םירוסאה
תא ףוקעל הסנמ אוה ןכל ,ותוא ךיבהל תולולעו רבודל תויוצר ןניא ולא תובוגת
לבוקמ תובר תופשב .("היקנ ןושל") ףילחת תולמ תועצמאב ובאט ייוטיבב שומישה
יסחי ,םדאה ףוגמ תושרפה ןוגכ םילבוקמ ובאט ימוחת ןויצל ףילחת תולמב שמתשהל
לש ופוסב םיגפוס םיבר םירקמב .תיתד השודקב םירושקה םיגשומ - לידבהלו ,ןימ
אוה הזה סמועה לש ורוקמש םושמ ,ישוגירה סמועה תא ףילחתה ייוטיב םג רבד
.התוא תנייצמ ובאטה תלמש העפותב ונייה ,ןמוסמב
ישוגירה סמועל תורוקמה .3
םיפוריצ לאו םילמ לא "תקבדנ"ה תישוגירה היצאטונוקל תורוקמה אופא םה המ
לצא רושק ןמוסמה רשאכ .טנרפרה ,ומצע ןמוסמה אוה רתויב בושחה רוקמה .םיינולימ
לע ונייה ,למסמה לע םג הלא תושגר "ןירקמ" אומה ,םימייוסמ תושגרב ןושלה ירבוד
היצאטונוק עבטה ךרדב תלבקמ ןוסא וא תוומ תנייצמה הלמ .ףורצה לע וא הלמה
וניאש ,יפארג וא יטנופ למס אלא הניא הלמהש תורמל) "הער הלמ"ל תכפוהו תילילש
שפרב שלפתהל גהונה םייח לעב תנייצמ ,לשמל ריזח הלמה .(ומצע חוכמ ער וא בוט
םדידלש םידלי שי .ומצע םייחה לעב לש "תונוכתה" תא וז הלמ הטלק ךכ ;ךולכלבו
םייחה לעב םע הלמה תא םירשוק םניא םה ;'ךלכולמ רוצי' אוה ריזח הלמה שוריפ
םיתעל אלא םילקתנ םה ןיא ויתונומתב ףאו ותוא םיריכמ םניאש םושמ ,ןיוצמה
.היצאטונדל היצאטונוקה תכפוה הז הרקמב .תוקוחר
ונא .תנייצמ איהש העפותה לא ונסחי תא השעמל אטבמ הלמה לש ישוגירה סמועה
הלמה "...הליעגמ איה ש ח נ הלמה" .ןמסמה לא ןמוסמה ןמ ונסחי תא ריבעהל םיטונ
.יבויח אוה הילא ונסחי רשא העפות תנייצמ איהש םושמ ,תיבויחכ תספתנ ש פ ו ח
,ןמזה ךשמב תונתשהל יושע תמיוסמ העפות לא הרבחה לש הסחי יכ ,רבדה רורב
תא תמסמה הלמה לש היצאטונוקב יוניש םג ,יאדוול בורק ,וירחא רורגי הזכ יונישו
תשמשמ איה רשאכ ,יבויח סמוע תרמצ הלמה ונימיב הגפס ,לשמל ךכ .העפותה
תכרעמב הצוענ ךכל הביסה .'הרבחבש הרחבנהו הדימאה הבכשה' לש תועמשמב
תאזכ היצאטונוק םא קפס .םיעבשה תונש לש תילארשיה הרבחל תינייפואה םיכרעה
דבוכמ ךרע רדגב ןה םייחה חרואבש תועינצהו תוטשפה הבש ,הפוקתב תחתפתמ התיה
התוא ה ל פ ע ה הלמל דוע ןיא ינשה דצה ןמ .(לשמל ,הנש םישולש ינפל) ץרענו
םישמתשמ דוע ןיא םויכ) יטירבה טדנמה תפוקתב הנייטצה הבש ,תיבויח היצאטונוק
םייק וניא "תילאגל יתלב הילע" גשומהש םושמ ,לארשיל היילע לש תועמשמב וז הלמב
גשומל ךפהו השעמל םלענ הלמה לש ירופאטמה עמשמהש אופא רמול רשפא .דוע
ןבומכ ,ןיא ,'הובג םוקמל היילע' ונייה ,תירוקמה התועמשמב הלפעה הלמל .ירוטסיה
ורוקמב ןייצ הז יוטיב .םזילאירפמיא הלמה איה תרחא המגוד .(דחוימ ישוגיר סמוע
לע רקיעבו ,םיבחרנ םיחטש לע ךלמ לש וא רסיק לש ןוטלש .תמיוסמ ןוטלש תרוצ
,ונלש האמב ילילש ןווג הלביק וז תיסיסה תועמשמ .ןוטלשה זכרממ תוקחורמה תובשומ
הדימב ילילשה סמועה רבג ונימיב .תובשומל תואמצע לשו רורחש לש תועונת ורבגשכ
םישמתשמ םיתיעל) סיסבה עמשמה ןמ רכינ קחרמ השעמל קחרתה הלמב שומישהש ,וזכ
תירוקמה היצאטונדב בשחתהל ילבמ ,יאנג תלמכ ט ס י ל א י ר פ מ י א ראותה םשב
.(הלש
.הב שמתשהל םיגהונ ובש ילולימה רשקהב ץוענ םילמ לש ישוגירה סמועל רחא רוקמ
,רשקהה ןמ תיבויח היצאטונוק "גופסל" תוטונ ,לשמל ,יבויח רשקהב תועיפומה םילמ
היושע הלאכ םירקמב .ןמצעב "תויבויח" םילמל ךפההל תויושע ןה ןמזה ךשמבו
ךכ .היצאטונדה לע ונייה .ומצע יסיסבה עמשמה לע ףא עיפשהל תיבויחה היצאטונוקה
ןמ הרזגנ וז תועמשמ) 'לרוג' - ילארטיינ עמשמ היה וז הלמל ; ל ז מ הלמל הרק
לע זמרמ םיבכוכה בצמש הנומאב הרושק איה ;'םיבכוכ תצובק' וא 'בכוכ' עמשמה
וגהנש םושמ ,תיבויח היצאטונוק ןמזה ךשמב הלביק וז הלמ .(םדאל יופצה לרוגה
וליפא ןכתי) "בוט לזמ" תיתרוסמה הכרבה ןוגכ ,םייבויח םירשקהב הב שמתשהל
קתעמ הב לח רמולכ ,"בוט לזמ" לש רוציקכ םיבר םירקמב השמיש "לזמ" הלמהש
תא הלמל קינעמה אוה יתביסנה רשקהה םירחא םירקמב .(הספילא לש ךרדב יטנמיס
םושמ ,הקיטנמור לש יביטאטונוק ןווג הלביק ,לשמל ,ןרוג הלמה .ישוגירה סמועה
.(ןבומכ ,תדבועה תובשייתהב) םיבהאנה תושיגפל םוקמכ ןרוגה תא תוארל וגהנש
ןיעמ ,הלמל "המגיטס" ןיעמ יתביסנה רשקהה קינעמ ולא םירקמב יכ ,רמול רשפא
."היצאטונוק לש םיילוש"
התיהש םושמ הלש ישוגירה סמועה תא ונמזב הלביק הלפעה הלמה יכ ,ונייצ רבכ
תמייק וז הלמל המודב .רוביצב םיזע תוגר ונמזב הררועש ,תירוטסיה העפותב הרושק
תוערואמל "דה" רדגב ןה ןהב תורורשקה תויצאטונוקה רשא ,םילמ לש הצובק
,המוקת ןוגכ םילמ תוכייש וז הצובקל .הנידמהו םעה תודלותב םיבושח םיירוטסיה
סמועה .ינשה דצה ןמ לדחמ-ו האוש םילמהו ,דחא דצמ הטילפה תיראש-ו תורתחמ
תורושק ןה ;תויפיצפס תועפות ונמזב ונייצ ןהש ,ךכמ עבונ וללה םילמה לש ישוגירה
רשפא יא הלאכ םילמ םידמלמ רשאכ .היתושיגלו היכרעל ,הרבחה לש התוברתל
עקרה לש הסיפתב תינתומ ןתועמשמ אולמ תנבה ;אדירג ינולימ רבסהב קפתסהל
.ןהלש יכרעהו ירוטסיהה רשקהה תרכה שרודה רבד - ןהלש ישגרה
לש יתרוסמה סחיה ןיבל הרבחה לש םיכרעה תכרעמ ןיב דוגינ ונא םיאצומ םיתעל
תרהצומ היגילואידיא רדגב איה םיכרעה תכרעמ .תמייוסמ העפות לא םיטרפה
לש היגולוכיספבו תומודק תועדב ןגועמ "חטשה ינפל תחתמש" סחיה וליאו ,תימשרו
המגוד .ןהילא הוולנה ישוגירה סמועבו םילמב שומישב םג ףקתשמ הזכ דוגינ .טרפה
"םידבוכמ יתלב"ל םיבשחנה םיקוסיעו תועוצקמ לש הצובק ונל שמשת ךכל תקהבומ
תא סנ לע לארשי ץראל הינשה הילעה ישנא ולעה ,עודיכ .תיתרבחה הרקויה תניחבמ
השא' ןויצל ת ת ר ש מ הלמה תא ףילחהל ושקיב וז הביסמ .םייפכה תדובע לש הכרע
:רומאל ,תרזוע - דובכ לש יוניכ הל וקינעהו ,'תרחא השא לש תיבה קשמב תדבועה
תודובעב הל תרזועו הדעב תעייסמ וז וליאו ,הדובעה רקיע תא השוע תיבה תרקע
ללגב תוילילש תויצאטונוק ןמזה ךשמב גפס הז "דבוכמ" יוניכ םג םלוא .תומיוסמ
יעוצקמ עדי בייחמ וניאש םושמ "תוחנ"ל בשחנה) עוצקמה לא םישנאה לש םסחי
ןתושעל תנינועמ הניא תיבה תרקעש תודובע תיישעב אטבתמ אוהש םושמו ,דחוימ
,תדבוע :טנרפרה ותוא ןויצל םישדח םיפילחתב שומישל ונא םידע ונימיב .(המצעב
הנקב תולוע ןניא תויתרבחה תומכסומה יכ ,רמול רשפא הז הרקמב .ב"ויכו תלפטמ
םילמה לע לטומה יקלחה ובאטב הפי ףקתשמ הז רבד .םירהצומה םיכרעה םע דחא
ףילחהל היטנב אצמנ המוד ךילהת .ףילחת תולמ ןהל אוצמל ךרוצהו תרזוע-ו תתרשמ
- דסומב הרימשו יוקינ תודובעב קסועה םדא ןויצל (החותפ 'ש) שמש הלמה תא
."קשמה ינינעל יארחאה" ףוריצב וא תרש הלמב
בור לש םתדמע ללגב ,תמיוסמ הלמ לע לטומה ישוגירה סמועה לע ונרביד ןאכ דע
תוישוגירה תויצאטונוקהש םילמ שי םלוא .תנייצמ הלמהש העפותה לא הרבחה ינב
ומלועמו טרפה לש ויתויווחמ תועבונ ונייה ,{5} טקלוידיאה םוחתב ןה ןהלש
אוה ישוגירה סמועה .תינושל-וכיספ אלא ,תינושל-ויצוס הניא וז העפות .םצמוצמה
תושגרב תומיוסמ םילמב שומישה ךורכ הלא םירקמב ,רחא וא הז םדאל דחוימו יטרפ
- המגודל .ןהב רושק גשומהש תויווחל םאתהב לכה - האנה וא תומיענ-יא ,הדרח לש
לא קר אל ילילש סחי ילוא חתפי ,תקלדב הרשוק התיהש השק היווח רבעש םדא
עייסל היושע תוישיאה תויצאטונוקה יוליג .שא הלמה לא םג אלא "תקלד" הפותה
.ולופיטל םיקקזנה םדא ינב לש תוישפנ תוערפה לע דומעל רטאיכיספל וא גולוכיספל
םילמ לש ישוגירה סמועה לוצינ .4
אוה ,תישוגירה היצאטונוקה לש העפותה תא םילצנמ ובש ,רתויב בושחה םוחתה
הלומעתה ירהש ,ךכ לע אלפתהל ןיא .(רקיעב ,תירחסימהו תיטילופה) הלומעתה
שקבמ ןלמעותה .לכשה לא אקווד ואלו שגרה לא היינפ לע העבט םצעמ תססובמ
ןחתנלו תודבועה לכ תא רוביצה ינפל איבהל ודיב ןיאו ,תוריהמב ענכשלו עיפשהל
ישוגירה דצה תא לצנל לכוי ןהבש ,העבה יכרד רחא אופא שפחמ אוה .ינויגה חותינ
לא ללכ ונווכתיש ילב תומיוסמ םילמב םישמתשמ םינלמעותהש שי .ותועצמאב עיפשהלו
םימיוסמ תושגר ררועל ידכ םילמב םינינועמ םה :ןהלש םיקיודמה םיינולימה םיעמשמה
תוינלאמש תועונת לש ןהירבוד םיגהונ ,לשמל ,ךכ .םיארוקה לצא וא םיניזאמה לצא
,םדקתמ ,יטארקומד ,יממע ,ינויצקאיר ,םזישאפ ,םזילאירפמיא תמגוד םילמב שמתשהל
לש "תויוות תקבדה" םשל אלא ,םיירוקמהו םייסיסבה ןהיעמשמב אקווד ואל - ינכפהמ
תיוותה תא הליחתכלמ הל םיקיבדמש העפות .תומיוסמ תועפותל הלילש לש וא בויח
.רוביצה דצמ המודק העד היפלכ רוציל ידכ ,תילילשכ שארמ תגצומ "ינויצקאיר"
שגר תוסומע םילמב שומישה תועצמאב הלילשל וא בויחל "תויוות תקבדה" לש סיסכתה
םיילאנויצר םיקומינב וירבד תא ךומתל ךרוצה ןמ ןלמעותה תא וליאכ ררחשמ
.תמוסרפב ונייה ,תירחסמה הלומעתב םג השענ םילמב המוד שומיש .תודבועבו
רחא רקיעב ,תוקזח תויבויח תויצאטונוק תולעב םילמ רחא םישפחמ םיאמוסרפה
.ילאיצנטופה ןכרצה לצא תורישה וא רצומה יפלכ יבויח שגר ררועל ידכ ,ראות-תומש
אוה וב רבודמש הקשמהש ,ןבומכ ,ןייצל אב וניא 'יתימאה הקשמה' ומכ יוטיב
אלו הלש תיבויחה היצאטונוקה ללגב הז רשקהב שמשל הרחבנ יתימא הלמה ."יטנטוא"
יומיד ול קינעהל תדעוימ הקשמ םצעה םשל הפוריצ .ילאיצנרפרה העמשמ ללגב
"ירוקמה טעה") 'ירוקמ' ראותה םשב שומישה איה הזכ שומישל תרחא המגוד .יבויח
שמשמה ,'םיאלפ' םצעה םשב וא (תישונאה הירוטסיהב רצונש ןושארה טעה אקווד וניא
הצלוחה" ףוריצב 'תעגשמ' הלמב שומישה ."םיאלפה רטליפ" ןוגכ םיפוריצב יאוולכ
םירשקהב הלש ילאיצנרפרה עמשמה ןמ הלמה לש התונקורתה תא םיגדמ "תעגשמה
.םימיוסמ
,וז הלמ .תמוסרפה ןושל לש בלשמב 'תוכיא' הלמב שמוישה איה תניינעמ המגוד
בלשמב הלביק ,ךרע וא הנוכת ןייצל ידכ 'ךיא' הלאשה תלממ םייניבה ימיב הרזגנש
לעב רצומ ושוריפ "תוכיא רצומ" :הרורב תיבויח היצאטונוק תירחסמה תמוסרפה לש
לשמב .(quality תילגנאה הלמה הרבעש המוד לוגלג תעפשהב ילוא) ההובג תוכיא
.'הבוט תוכיא' אופא העמשמ (qualifier) רידגמ לש תפסות אלל תוכיא הלמה הז
' ילילשה רידגמה תא תוכיא הלמל ףיסוהל ונילע היהי 'העורג תוכיא' ןייצל שקבנ םא
םוקמב ,ונייה ,יבויח ראות םשבכ 'תוכיא' הלמב שמתשמ םסרפמה .'הער' וא 'העורג
."תוכיא רצומ" רמוא אוה "בוט רצומ" רמול
ןונגס אוה ,תוישוגיר תויצאטונוק תולעב םילמב הבורמ שומיש אצמנ ובש ,רחא םוחת
"תונורחא תועידי" ןותיעב .םיירהצה ינותיע לש תורתוכה דחוימבו ,םינותיעה תורתוכ
הנווכה) "בורקב ואובי תואבה תורזגה" הנושלש תרתוכ ונאצמ 76.3.19 םוימ
תורזג ומכ שגר תסומע הלמב שומישה .(םינוש םירצומ לש תופסונ תויורקייתהל
ןיינע וב רוצילו ארוקה לש וניע תא ךושמל ותמגמ .ןבומכ ,ירקמ וניא הלודג תרתוכב
:(76.3.17) "בירעמ"ב העיפוה האבה תרתוכה .הבתכה וא העידיה לש הנכות יבגל
תומוהמה תובקעב הללאמר לע לטוהש רצועל הנווכה) "םיאפר ריע התיה הללאמר"
שיא הארנ אל" וא "טקש היה הללאמרב" תוטשפב רמול היה רשפא ;.(ריעב וצרפש
סומעה ,"םיאפר ריע" יוטיבה תא ופידעה ךרועה וא בתכה םלוא ,"הללאמר תוצוחב
םידומעב אקווד ץופנ הלאכ םייוטיבב שומישה .ןירותסמ לש היצאיצוסא הלעמהו שגר
ינויצסנס יפוא תוושל שיו ,שממ תוירט תועידי תומסרפתמ ןיא םהבש םושמ ,םיימינפה
.ןכל םדוק רוביצל רבכ םהילע רסמנש םיבצמ לש רוקיסל
ישוגירה סמועה לש הדידמה יכרד .5
הלאש תיארנ הרואכל .םילמ לש ישוגיר סמוע דודמל רשפא םא ,איה תניינעמ הלאש
םניא רשא ,שגרבש םיניינע לע תויתומכ תועיבק ליחהל ןכתיי דציכ - תכחוגמכ וזכ
העפותכ ישוגירה סמועה תא הארנ םא םלוא ?תקיודמ הרדגהל וליפא םינתינ
םשכ ,ותוא דודמלו תוסנל רשפא ,העפות וא גשומ יפלכ הדמע יוליגכ ,תינתוגהנתה
םירחא םירקוחו דוגזוא סלר'צ .הרבחבש תדחוימ הצובק לש תודמעו תושיג םידדומש
לא ןושלב םירבוד תצובק לש התשיג לע דומעל רשפא ותועצמאבש ,רישכמ ודביע
דעונ אוהו ,"יטנמיס לאיצנרפיד" םשב ארקנ רישכמה .םינוש םיגשומ תונייצמה םילמ
הלמ גרדל םילאשנה ןמ םישקבמ ;לאשמ תועצמאב םילמה לש תויצאטונוקה תא עובקל
,("ףצר ידוגינ") םידגונמ ראות-תומש ינש םהיתוצקבש ,םיפצר המכ יבג לע תמיוסמ
ללכ ךרדב .ףפור-חותמ ,ריהמ-יטיא ,ליבס-ליעפ ,ער-בוט ,השקונ-ךר ,רק-םח :ןוגכ
תא .(ףצרה לש ועצמא איה תיעיברה הגרדה) תונוש תוגרד עבשל ףצר לכ קלוחמ
םיעצוממה בושיחו ,םיטירפ חותינ לש ךרדב םימכסמ םילאשנה ןמ תולבקתמה תובושתה
תילגנא ירבוד שיא םישש :המגודל .הלמה לש "יטנמיסה ליפורפה" לא םעיגמ ךכו
יבג לע (mother) םאו (woman) השא םילמה יפלכ םהיתודמע תא ןייצל ושקבתנ
.םח-רק ,הובג-ךומנ ,ריהב-ההכ ,קזח-שלח ,הפי-רעוכמ ,בוט-ער :םיאבה םיפצרה
םילאשנה בור) תויצאטונוקה תניחבמ ידמל תילארטיינ איה "השא" הלמה יכ ,ררבתה
לש רקיעב ,תויצאטונוקב הסומע איה "םא" הלמה וליאו ,(םיפצרה יזכרמ תא ונייצ
תודמע לש עצוממ ןיעמ אופא אוה וז הטישב לבקתמה יטנמיסה ליפורפה .םוחו בוט
לש םתשיג יכ ,רמול רשפא .םיוסמ ןמזבו תמיוסמ הרבחב גשומ יפלכ וא הלמ יפלכ
הלמה :תיתוגהנתה -תילאטנמירפסקא איה תויצאטונוקה תעיבקל וירבחו דוגזוא
םהלש רישכמה .םיפצרה יבג לעש ןומיסב תאטבתמ לאשנה לש ותבוגתו ,יוריגכ תשמשמ
ןמ טרפה לש ותשיג תגרוח הדימ וזיאב) תויגולוכיספ תוקידבל ראשה ןיב שמשמ
םיגשומ לא הרבחה תשיג יהמ) תויתרבח תוקידבלו (?תעצוממה ,תלבוקמה הדמעה
?(ב"ויכו הרטשמ ,ןישוריג ,המחלמ ןוגכ םימיוסמ
תיטקאדיד היעבכ םילמ לש ישוגירה סמועה .6
דואמ השק םיתעלו ,הלש יטנמיסה ןכותה ןמ קלח אוה הלמ לש ישוגירה סמועה
היצאטונוקה לע הדימע .תיביטאטונדה ,תינולימה תועמשמה ןיבל וניב לידבהל
.העבהל ןהו םירדש לש הניחבמ האירקל ןה הבושח יוטיב לש וא הלמ לש תישוגירה
ןושלה תא תונקהל איה הארוהה תרטמ רשאכ דחוימב רבדה בושח - הטילקל רשא
וניאש רובידב בושח יתרושקת דיקפת אלממ םילמ לש ישוגירה סמועה .תרבודמה
םתעל) תויצאטונוקל ,תועמשמה לש םינווגל בר ךרע שי הזכ רובידב ;ילאמרופ
.(הלפט תישענ היצאטונדה וליאו ,תיבטאטונוקה ןכרע ללגב רקיעב םילמב םישמתשמ
לש תרושקת ןיא ,םיקדה םייטנמיסה םינווגה תא טולקל ךרוצה יד השיגר ןזואה ןיא םא
תאירקב םג תויצאטונוקל תעדונ הבר תובישח .דבלב תיקלח איה רדשה תנבהו ,שממ
ידכ ישוגיר סמוע תולעב םילמ םילצנמ םיררושמו םירפוס .םייתורפס םיטסקט לש
םינווגל שיש ךרעה ותוא יתורפסה טסקטבש תועמשמה ינוגל .םירוקב תושגר ררועל
תרטמ םא .םיינכט וא םייעדמ םיטסקט יבגל רבדה הנוש .יתונמא רויצבש םיקדה
רידנ אוהש רבד) אל ותו הלאכ םיטסקט תאירקב דימלתה תא ןמאל איה הארוהה
תיינקהב הברה קוסעל הרומה לע היהי אל ,(ןושלה תלחנהב רבודמשכ רתויב
.תישוגירה תועמשמל תדחוימ תובישח ןיא הז םוחתבש םושמ ,םילמ לש תויצאטונוק
תא ררבל ידכ .דבכנ דיקפת הרומל עדונ תועשמשמה לש םיישוגירה םידדצה תיינקהב
םלוא .ןולימב ןייעל דימלתה לוכי ילאקיסקל ףוריצ לש וא הלמ לש ינולימה עמשמה
לבקל לכוי הזכ עדימ .םילמ לש תויצאטונוקה לע עדימ ןולימב אצמיש ,חינהל השק
ידכ .םינוש םירשקהמ םירשקהב הלמב תרזוח תולקתיהה תועצמאבו הרומה יפמ קר
תומגוד הרומה וינפל איבי ,תמיוסמ הלמ לש ישוגירה ךרעה לע דימלתה תא דימעהל
השדח ןושל דמלמה הרומ .תועמשמה לש הז דצ לע רוא ךופשל םחוכבש ,םירשקה לש
האלמ תיטנמיס-תילאקיסקל הלבקה ןיאש ,איה העודי הדבוע .ףסונ רגתא ינפל דמוע
ידכ םאה-ןושלל הרטמה תפשמ םוגרתב רזעיהל הרומה לוכי תאז לכב ;תופש יתש ןיב
תויצאטונוקה םוחתב רתויב טלוב הלבקהה רדעה .םילמה רצוא תדימל לע לקהל
ןה תויצאטונוקה ןמ תוברש םושמ ,רתויב השק אוה םוגרתה הז םוחתב .תוישוגירה
,דחוימב הרומח איה םאה-ןושל דצמ תוברעתהה תנכס ןאכ .תוידוחייו תוברת-תולובכ
םע דבב דב הפשל הפשמ הלמה לש תויצאטונוקה תא ריבעהל הטונ םדאש םושמ
תיטנמיס הרבעה עונמל ידכ ,רמשמה לע אופא ודמעל הרומה לע .הלש היצאטונדה
תפשב ןה הכלהכ םיטלוש ןיא םא ,הלאכ םילדבה תולגל לק דימת אל .המוקמב הניאש
.הרטמה תפשב ןהו אצומה
יבלשמה יפואה ןיבל הלמה לש ישוגירה סמועה ןיבש הנחבהה יכ ,דוע ריענ ףוסבל
"קבדנ" הובג בלשמב תשמשמה הלמל יכ ,אצמנ םיתעל .הלקו הטושפ דימת הניא הלש
דוע הניאו (marked) "תנמוסמ" הלמל תכפוה איהש םושמ ,םייוסמ ישוגיר סמוע
.תילארטיינ

:תורעה
ז קרפב ול דחויש שומישה ןמ הנוש הז רשקהב "ןבומ" חנומב שומישה יכ ,בל םיש {1}
לש ותועמשמ היושע תרבודמה ןושלב יכ ,ךכ לע ינדימעה לאטש .א ר"ד {2} .'
') "ךלה קסעה" ('חילצמ' =) "ךלוה קסעה" :ןמזה יוניש םע תונתשהל "ךלה" לעופה
לבוקמ וניא - 'תלחג' - ה פ צ ר הלמה לש יארקמה עמשמה {3} .('סרהנ ,לשכנ
- טקלוידיא {5} .'רובידה תושר תא לוטל' {4} .ונימי-תב תינוניבה תירבעב שומישב
.םדא לכ לש יטרפה "טקלאידה"


ןורש יאחוי י"ע 19/1/1999 - ךיראתב הלעוהרוזח