ןושלב תורגב

"םילובכ םיפוריצ" אשונב הרשעה רמוח

.ר ,רינ .א :אוצמל ןתינ "םילובכ םיפוריצ" אשונב הרשעה רמוח :םירומל
,'ב "ןושלב תואובמו תופוסא" ךותב "יאנולימל רגתאכ לובכה ףוריצה"
תוריכזמה תאצוה .טהב הנשושל ןורכיז תפוסא ,היתופוקתל תירבעב םיקרפ
.289 - 273 'מע ,רשא-רב השמ ךרוע ,ז"נשת ,תירבעה ןושלל הימדקאה לש תיעדמה
.141 - 115 ,1991 ,הדוהי ןבא ,סכר ."טסקטה ןושל" .ה לבלו .א יבצ-ןב .ב