הריש תושדח

ןתיא-םהרבא ילח תאמ הלוחכ ןיע ןרק

.תררושמה לש ינשה היריש רפס והז
תאצוהב רואל אציש 'קורי רקוב' ןושארה הרפס
םירוכיב ירפסל ךוניחה רש סרפב הכז (1977) םילעופ תיירפס
.רלדא סרפבו

תורפסל הקלחמב תיטנרוטקוד איה ןתיא-םהרבא ילח
.ןליא-רב תטיסרבינוא לש